top of page

Algemene voorwaarden

Bibi Beautysalon

Artikel 1

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, cursus en transactie tussen Bibi Beautysalon en een cliënt/opdrachtgever/cursist waarop Bibi Beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2

Inspanning Bibi Beautysalon

 1. De styliste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De cliënt/cursist zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/cursus tijdig aan de styliste worden verteld.

 3. Bibi Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt/cursist is uitgegaan van door de cliënt/cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De styliste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bibi Beautysalon melden. Dit is binnen de openingstijden, het weekend wordt dus niet meegeteld. Een afmelding voor maandag dient donderdag te worden ingediend.

 2. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de cursus aan Bibi Beautysalon melden. Dit is binnen de openingstijden, het weekend wordt dus niet meegeteld.

 3. Indien de cliënt/cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bibi Beautysalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt/cursist door berekenen.

 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de stylist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 5. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de styliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 6. Bibi Beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt
  voorwaarden Bibi Beautysalon Algemene versie 1.0

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de styliste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de stylist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 2. De styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 3. De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de stylist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5

Betaling

 1. Bibi Beautysalon vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.

 5. Bibi Beautysalon vermeldt alle prijzen van cursussen en producten voor cursisten en afnemers zichtbaar op de webshop www.wimpersinkopen.nl. De gemelde prijzen zijn exclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. behandelingen voor de cliënt/cursist.

 6. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 7. De cursist dient de factuur voor aanvang van de cursus of voor verzending van producten via de bank voor de vermelde uiterlijke betaaldatum te voldoen. Of in overleg vóór aanvang van de cursus de betaling van de factuur en eventuele producten contant/per pin te voldoen. Niet betaalde facturen kunnen leidden tot latere leveringen of het laten vervallen/annuleren van de cursus/bestelling. Bibi Beautysalon mag de cursus/bestelling, in dit geval het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 8. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de Bibi Beautysalon aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Bibi Beautysalon verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

 9. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Bibi Beautysalon gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 1. Bibi Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 2. Bibi Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Bibi Beautysalon zelf.

 

Artikel 7

Klachten

 1. Indien de cliënt/cursist een klacht heeft over de behandeling, cursus of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bibi Beautysalon.

 2. Bibi Beautysalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bibi Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

 5. Indien Bibi Beautysalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

 

Artikel 8

Garantie

 1. Bibi Beautysalon geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

 1. Bibi Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Bibi Beautysalon is gevestigd.

 2. Bibi Beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt/cursist behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 11

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Bibi Beautysalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bibi Beautysalon (http://www.bibi-beautysalon.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page